วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

/12-03-06/ B r o k e r G r a p h i c / Printing industry/


PL : Szanowni Panstwo!

Firma Broker Graphic Machinery zajmuje  sie posrednictwem w sprzedazy i zakupie urzadzen poligraficznych. Mamy uzywane maszyny drukujace i urzadzenia introligatorskie oraz demontaz i montaz tych urzadzen.

Wspolpracujemy z firma zajmujaca sie demontazem maszyn , ktora posiada certyfikat Heidelberga w zakresie demontazu i mechaniki maszyn poligraficznych.

Firma nasza dziala od 6 lat dzlalajac w sektorze maszyn i urzadzen do poligrafii, przez te lata zdobylismy ogromne doswiadczenie co przeklada sie na lepsza jakosc swiadczonych przez nas uslug oraz doradztwa technicznego.

Ponadto posiadamy szerokie kontakty w kraju i za granica ( Azja , Europa ,Afryka i Ameryka Polnocna oraz Poludniowa) dzieki czemu mozemy Panstwu pomoc w sprzedazy uzywanych maszyn i urzadzen lub zaoferowac znacznie nowoczesniejsze rozwiazania do druku.

*****************************************************************************************
ENG : The firm Broker Graphic Machinery, is dealing with mediation of printing machines. We have used printing machines and bindery machines as well as disassembly and assembly these machines.

We are co-operating with the engineer firm who has Heidelberg certificate with dismantling and the loading prinitng machines.

Firm our existed since 6 years in the branch of used printing machines and devices to printing, by these years we got huge experience what it was translated on better quality testified by us services as well as advising technical.

Moreover we possess wide contacts in some countries beyond the border { Asia , Europe , Africa and Northern America as well as South) thanks what we can You to help in sale of used machines and devices or to offer considerably more modern solutions to printing.

*****************************************************************************************
ESP : Estimados sires,

La maquinaria grafica del corredor firme, se esta ocupando de la mediación de impresoras.

Ofrecemos las impresoras usadas y las maquinas de la encuadernacion así como desmontaje y la asamblea estas maquinas.

Estamos cooperando con la empresa de ingenieria que ha certificado de Heidelberg con el desmantelamiento y las maquinas.

Ponga firme nuestro existido desde 6 anos en la rama de las impresoras y de los dispositivos usados a impresión, por estos anos conseguimos experiencia enorme que fue traducida en una mejor calidad atestiguo por nosotros servicios así como el consejo tecnico.

Por otra parte poseemos contactos anchos en algunos países mas alla de la frontera (Asia, Europa, Africa y America nortena así como el sur) agradece lo que podemos usted para ayudar en la venta de maquinas y de dispositivos usados u ofrecer considerablemente soluciones más modernas a la impresión.

*****************************************************************************************
PORT: Da Empresa Machinery Broker Graphic, está lidando com a mediaçao de máquinas de impressao. Temos usado as máquinas de impressao e máquinas de encadernaçao, bem como a desmontagem e montagem destas máquinas.

Estamos cooperando com a empresa engenheiro que tem certificado de Heidelberg, com o desmantelamento e as máquinas prinitng carregamento.

Nossa empresa existe desde 6 anos no ramo de máquinas de impressao e dispositivos usados para impressao, por esses anos, nós temos grande experiencia o que foi traduzido em melhor qualidade testemunhou por nós, bem como serviços de assessoria técnica.

Além disso possuímos amplos contatos em alguns países para além da fronteira {Ásia, Europa, África e América do Norte, bem como do Sul), graças o que podemos para ajudar voca na venda de máquinas usadas e equipamentos ou oferecer soluçees consideravelmente mais moderno para impressao.

****************************************************************************************

                                                                                                                             
PRZED DRUKIEM /PRE-PRESS/ FOTOGRABADO :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A) CTP / COMPUTER TO PLATE /  FILMADORAS :


1) IMAGESETTER  CTP MAKO 8, ECRM
AGE : 2005
Glunz Jansen Raptor, PROTECK, EQPE-85
AGE: 2006
DEVICE IN SIZE B1 IS WORKING WITH TECHNOLOGY OF SPINNER 32000 CICLES /H :
QUOTE : BEST OFFER

2) MAKO 2 CTP+sofver+hardver/complete/.
Laser: Violet - 60 mW
Plates: Photopolymer or silver - 10 x 10" min. to 22 x 26.4"
max.; 254 x 254 mm min. to 559 x 671 mm max. plate size
Speed: 29 plates per hour
DPI: 3556 dpi
AGE :2002
number:1015
Condition:excellent /1024m2 plate/
QUOTE :15.000 EUR
             

B) NASWIETLARKI : IMAGESETTERS / FOTOCOMPOSITION / :


3) IMAGESETTER ECRM Mako 46
AGE: 2002
1 CASSETES
RIP WITH HQ ECRM 5,5 (WITH COMPUTER VER 5.0)

DEVELOPMENT TO FILMS G&J MULTILINE Classic,
AGE: 2002
DensItometr to films TECHKON

QUOTE: 2500 EUR for set


4) Agfa Lithostar LP 68 Ultra
AGE : 2005
QUOTE : ON THE REQUEST

5) IMAGESETTER TO MATRIX G&J InterPlater 66
AGE: 2002
QUOTE: 650 EUR

6) IMAGESETTER  02AVA-126P VA-126P Ozasol
AGE: 1991
SERIAL NUMBER 901347/60
- max format - A0    
QUOTE:  BEST OFFER


C) KOPIORAMY / PLATES /  SYSTEMAS DE PRUEBAS / :


7)  COPYSETTER BAH
MONTAGE TABLE
QUOTE: 250 EUR

8) COPY PLATE Apollo Plus 10525-35-00 Du Pont-Howson 
AGE: 1992
SERIAL NUMBER 1403-92
- max format - A1                            
QUOTE: BEST OFFER


9) PLATE COPY FOR PLATES 
WERNER SACK 02AS01
AGE: 1991    
13918262
max sizet - A1    
QUOTE: BEST OFFER1 KOLOR / 1 COLOUR / 1 COLOR :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


10)  ADAST DOMINANT 515 
AGE: 1991
QUOTE: 5.000 EUR  LOT

11)  ADAST 516 
AGE : 199?
QUOTE: ON THE REQUEST

12) ADAST 715
AGE: 1986
QUOTE:  7.500 EUR LOC 

13) ADAST 715 B
AGE: 1995
QUOTE: 8500 EUR LOC

14)  Adast Dominant 715 C
AGE : 2008
QUOTE: 30,000 EUR  LOT

15)  Adast Dominant 816,
81610011,
Weko T6, Royse
QUOTE: 14.000 EUR


16) AURELIA 46
AGE:
SIZE A2
QUOTE : BEST OFFER


17) FUJI-OFFSET 65
AGE:
QUOTE: BEST OFFER

18) HEIDELBERG TOK TOM
AGE:
QUOTE: BEST OFFER


19)  HEIDELBERG GTO 46
AGE: 1973
24 MLN IMPRESISONS
QUOTE: 9500 EUR 


20) HEIDELBERG GTO 52
AGE: 1982
44 MLN IMPRESSIONS ,conventional dampening
QUOTE:  12000 EUR


21) Heidelberg GTO-52+ version.
Year of production: 1991
Serial number: 703037
Impressions: 65 mio.
Size: 520x360mm
Machine can be inspected and seen in production
immediately
cylinders and gears are without any damage.
QUOTE :  13500 EUR

22) Heidelberg GTO 52
Age : 1998
25mln. Varn Kompac III.
QUOTE :  ON THE REQUEST


23) Heidelberg GTO 52 r
AGE: 1998
25 MLN IMPRESSISON
QUOTE: 21000 EUR LOC


24) HEIDELBERG KOR
AGE: 1973
QUOTE : 3200 EUR LOT


25)  HEIDELBERG MO-E,
SIZE 45x64,
56 mil.
SN 602.182
AGE: 1981
+ version,
Weko powder,
Bacher register system
Excellent condition and free from any damages.
In production, test possible, free immediately
QUOTE: 15.500 EUR LOT

26) HEIDELBERG SORM
AGE :1978
64,6 IMPRESSIONS
WATER DAMPENING
SERIAL NUMBER  512168
LOW DELIVERY
QUOTE : 15000 EUR to negotation

..
27) Heidelberg SORM
AGE: 1982
QUOTE : 18000 EUR


28) HEIDELBERG SORM
AGE: 1986
82 MLN , ELTEX ANTISTATIC ,WEKO T6 , SEMI ALCOHOL DAMPENING
QUOTE  : 20,000 EUR TO NEGOTIATION 


29) Heidelberg SORM
AGE : 1999
QUOTE : ON THE REQUEST

30) KBA Rapida
SIZE 46x64 cm,
AGE: 1976
14 mln impressions
QUOTE: 5000 EUR


31) MILLER SC 36
SIZE 92x65
QUOTE: 8000 EUR LOC


32) Planeta P14 Super Variant 4-7
AGE: 1985
QUOTE: ON THE REQUEST

33) PLANETA P14 UV 
+2 LAMPS
QUOTE: 10,000 EUR LOC

34). ROLAND FAVORIT RFOB
AGE: 197.
size: 500x700
WATER DAMPENING , LOW DELIVERY
QUOTE : ON THE REQUEST

35 ) ROLAND RFOB
AGE: 1971
MABEG , WATER DAMPENING
QUOTE : 5500 EUR LOC

36) ROLAND FOS
AGE: 1964
SIZE B2
QUOTE: 7000 EUR LOC

37) Roland Practica PR 01
AGE : 1988
QUOTE:  ON THE REQUEST


38) Roland Practica PR00 
size B3,
age:  1992
alcohol dampening
version plus
QUOTE :9000 EUR 


39) Roland Praktika PR01
AGE : 1988 
QUOTE: 10,000 EUR 


40) ROLAND PRACTICA PR00
typ 192
AGE: 1993
serial number 10031
ENVELOPE DEVICE
QUOTE: LOC 10,000 EUR


41) ROLAND PRACTICA PR00
typ 164
AGE: 1988
SERIAL NUMBER  8363
QUOTE : 6000 EUR LOC


42) ROLAND 201 TOB
AGE: PROBABLY 1987
QUOTE : 12000 EUR LOC 

43)  RYOBI 520
AGE: 1991
10 MLN IMPRESSIONS
QUOTE:

44)Ryobi 520 HX
AGE : 2000
QUOTE: ON THE REQUEST

45) Solna 164
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST2 KOLORY / 2 COLOURS / 2 COLORES :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

46) ADAST 525P
1987
QUOTE : 4500 EUR

47) ADAST 525 P
AGE: 1989
QUOTE : 5500 EUR 

48) ADAST 525
AGE: 1990
QUOTE: 6000 EUR

49) ADAST 526P 1996
QUOTE :  14000 EUR 

50)  ADAST Dominant 526 AP
AGE : 1998
QUOTE : 18000 EUR 


51) ADAST 526 P
AGE: 2004
QUOTE: 24.000 EUR L.O.C.


52)  ADAST 725
AGE: 1994
QUOTE : 14,000 EUR LOC 


53)  AD 725
AGE : 2002
SERIAL NO :14763
QUOTE : 25000 EUR


54) ADAST 727
AGE: 2007
3 MLN IMPRESSIONS
QUOTE : 38,000 EUR LOC


55) ADAST Dominant 826 P.
AGE: 1995 ?
PERFECTOR 2+0, 1+1
QUOTE : ON THE REQUEST

56) Heidelberg QUICKMASTER 46-2
age- 1996 r.
size 460 x 340 mm,
35 mln impressions
QUOTE  : 12000 EUR 


57) HEIDELBERG GTOZP 46 
AGE: 1981 
460 X 320 ( A3+)
Equipped in :
- SW
-System BACHER
-powderspray  WEKO
- ionizator
- perforator numerator device
37 mln impressions
Machine in production
QUOTE: ON THE REQUEST

58) GTOZ 52-2 Heidelberg
AGE: 1985 ?
QUOTE : ON THE REQUEST


59)  Heidelberg GTO ZP 52
AGE : 1987
SW 1/1 AND 2/0
max. format: 520 x 360 mm
Varn Kompac
Weko
QUOTE : ON THE REQUEST 


60) Heidelberg GTO ZP 52
AGE : 1990 
(1+1), (2/0) alcolor,  Baldwin, powder WEKO T-6,
42 mln
QUOTE : 23.500 EUR LOT


61) HEIDELBERG GTOZP-S 52
2+0
AGE: 1995
QUOTE : ON THE REQUEST


62) HEIDELBERG GTOZP 52
AGE : 1988
1/1 , 2/0 ( SW)
Varn Compac , Weko
101 mln.
QUOTE : ON THE REQUEST

63) HEIDELBERG MOZP
1986
PERFECTOR 1+1
QUOTE : ON THE REQUEST

64) HEIDELBERG MOZ
1990
64 MLN
QUOTE : 26.000 EUR LOT

65) Heidelberg MOZP
AGE: 1989 r.
SIZE 48x65 PERFECTOR 1+1 
118 mln impressions , alchohol dampening
QUOTE :  26000 EUR LOT 


66) HEIDELBERG SORMZ
AGE: 1971
QUOTE : 14500 EUR 

67) HEIDELBERG SORMZ
AGE:
SERIAL NO : 507824
64 MLN IMPRESSIONS
QUOTE : 18000 EUR 

68) HEIDELBERG S/M 74-2 
AGE: 1998
2/0 PERFECTOR
Automat register
QUOTE: 60000 EUR LOC

69)  HEIDELBERG SM 102 ZP
518774
AGE : 1982
PERFECTOR 1+1 - Royse
QUOTE: ON THE REQUEST 

70) HEIDELBERG 102 Z
AGE: 1988
QUOTE : 49000 EUR LOT


71) HEIDELBERG SORSZ
AGE : 1988
WATER DAMPENING
QUOTE : 45.000 EUR LOC 


72) Heidelberg 102-2 SM
120 MLN IMPRESSIOSN
AGE 1987 ?
QUOTE : ON THE REQUEST


73) KBA RAPIDA 72/2 K,
AGE: 2001
SERIAL NO : 348111,
79 mln
Alkohol Baldwin, WEKO,
QUOTE : ON THE REQUEST


74) KBA RAPIDA 72 /2 K
AGE: 1994
QUOTE : ON THE REQUEST

75) KBA RAPIDA 72/2  K
AGE: 1997
QUOTE : 42.000 EUR LOC


76)  Komori Sprint II 28
SERIAL NUMBER . 290
AGE :1998
WATER DAMPENING
QUOTE:  30,000 EUR LOT

77) MILLER TP 32/2 P
AGE:
QUOTE : ON THE REQUEST

78) MILLER TP 29/2 S
AGE: 1985
QUOTE: 20,000 EUR LOC

79) MILLER TP 74-2 C
AGE:   
SERIAL NUMBER 63660384
PERFORATOR
WATER DAMPENING
QUOTE: 11500 EUR

80) MILLER TP  104
AGE: 1992
ALCOHOL , 68 MLN IMPRESS
QUOTE: ON THE REQUEST

81) PLANETA P-24 -82
AGE: 1991
SERIAL NUMBER 298XXX
QUOTE : 25.000 EUR L.O.C. 


82) Planeta P26
AGE: 1990
QUOTE : ON THE REQUEST


83)  Planeta SUPER VARIANT P-24
AGE : 1989
QUOTE : ON THE REQUEST


84) PLANETA VARIMAT V28A-22 SW1   
AGE : 1991
No. 293201    120 x 162 cm
PERFECTING 1/1, 2/0
Equipped with:Varidamp , Refrigeration unit with Automix ,Quick action plate clamps , Powder spray
c. 36.000 hours           
QUOTE: EUR 48.000 LOT/LOC

85) Planeta Super Variant P 27 - 3.
AGE :1981
QUOTE : ON THE REQUEST


86) PLANETA SUPER VARIANT P24-2 SW 6
AGE : 1988
size : 720 x 1020mm,
19300 hours
Equiped in : :water dampening , powderspray , high delivery , perfector
QUOTE : 12 000 Euro EXW

87) Polly 725 PBVD
AGE :  1995
PERFECTOR , HIGH DELIVERY
QUOTE:14000 EUR LOC

88) Polly 266 AH
AGE : 1998
QUOTE : BEST OFFER

89) Polly 266 AH
AGE : 1999 
49,8 MLN IMPRESSIONS
480?660  Technotrans , Inkdot
QUOTE : ON THE REQUEST 

90) POLLY 266 PERFORMER
AGE : 2003
QUOTE:  30,000 EUR


91) Polly 266 APH
AGE :
ALCOHOL DAMPENING
QUOTE : ON THE REQUEST


92) Polly 266 AH
AGE:
Technotrans,Inkdot
QUOTE: ON THE REQUEST

93) ROLAND RZFOB
AGE: 1979
HIGH DELIVERY
CONVENTIONAL DAMPENING
QUOTE: 9000 EUR LOC

94) Ryobi 522 PF
AGE : 1994
2+1 PERFECTOR  1+1
STANDARD DAMPENING
QUOTE : 17,000 EUR L.O.C. 


95) ROLAND 202 TOB
AGE :1988
71,3 mln ALKOHOL DAMPENING
QUOTE : 25000 EUR LOT

96) ROLAND 202 TOB
AGE: 1989
30 MLN IMPRESSIONS
QUOTE :  30,000 EUR LOT

97) ROLAND Type 202 TOB
age : 1991
Seria 255,
serial number 22541
QUOTE : ON THE REQUEST

98)  ROLAND 202 TOB    
AGE : 1994    
60 mln IMPRESSIONS
ROLANDMATIC     
QUOTE : ON REQUEST    
       
99) ROLAND 202 T 0B
AGE :1995
33 MLN IMPRESSIONS
ROLANDMATIC
QUOTE : 40,000 EUR 

100 ) ROLAND 202 TOB
AGE 1995
7,5 MLN IMPRESSIONS
QUOTE: 45.000 EUR LOT


101)  ROLAND 202 TOB
AGE: 1995
ROLANDMATIC , 52 MLN IMPRESSIONS
QUOTE:  40,000 EUR LOT


102)  Roland 202 T0B
AGE : 1999
27 mln impressions
QUOTE : 45.000 EUR LOT


103) Roland 202 TOB
50x70
AGE:  2002 
11 MLN IMPRESSIONS
QUOTE : ON THE REQUEST

104) Roland RZFOB
AGE: 1970
SIZE 530x700
WATER DAMPENING
HIGH DELIVERY
QUOTE : 20,000 EUR LOC

105) ROLAND RZK3B
AGE: 1986
68 MLN IMPRESSISONS
QUOTE: 21,000 EUR LOC

106) ROLAND RZK3B
AGE: 1987
95 MLN IMPRESSIONS
QUOTE: 22,000 EUR LOC


107)  SAKURAI 
SIZE 52X72 CM
AGE 1988 I
NSTALLED IN  1990
2/0 lub 1/1,
QUOTE : ON THE REQUEST


108) Shinohara 52-II
AGE: 1998
QUOTE : ON THE REQEST

109) SHINOHARA 52 II
AGE: : 1998
QUOTE : ON THE REQUEST


110) SOLNA 240
AGE:
SIZE B1 , ALCOHOL DAMEPNING
QUOTE: BEST OFFER

111) SOLNA 240
AGE: 1975
1000mmx720mm -
min 297mmx420mm - WECO  POWDERSPRAY
QUOTE: 5500 EUR LOC

112) Solna 264 automatic
AGE: 80 YEARS
QUOTE : ON THE REQUEST


113) SOLNA 225
AGE: 1972
QUOTE: 5000 EUR

114) SOLNA 225
AGE: 1982
QUOTE: 5.000 EUR LOC

4 KOLORY / 4 COLOURS / 4 -OMAS COLORES :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

115) ADAST 747
AGE: 2008
40 MLN IMPRESSIONS
OMRON CJ 1
TOUCH SCREEN
QUOTE: 97.000 EUR LOC


116) ADAST DOMINANT 745
AGE: 87
QUOTE : 32,000 EUR LOT


117 ) ADAST DOMINANT 745 AUT
AGE: 2001
TOUCH SCREEN, ALCOHOL DAMPENING , INKDRY DRYER  ,POWDER SPRAY GRAFIX  ,HIGH DELIVERY
44mln
In last year there is a completly removed all water rollers on 4 units
on last unit was removed all ink and water rollers
QUOTE : ON THE REQUEST

118 ) ADAST 745 CP AUT
INKDOT
AGE: 2001
30 MLN IMPRESSIONS 
QUOTE: 59000 EUR LOC 


119) ADAST 745 CP AUTOMATIC 
AGE: 2002
INKDOT , IR DRYER , 38 MLN IMPRESSIONS
QUOTE: 59.000 EUR LOC

120 ) Adast AD846
AGE : 1997 .
alkohol, technotrans, STRIAGHT , NO CONSOLE . 51 mln IMPRESSIONS
QUOTE : 40,000 EUR EXWORKS


121) ADAST DOMINANT  846
AGE: 1995
BALDWIN ALCOHOL DAMPENING
38 MLN IMPRESSIONS
super blue, Ionizator
MACHINE PRINTED 90-150 GRAMMS
QUOTE : 28.000 EUR L.O.C.


122) Adast Dominant 846,4+0, 2+2,
AGE: 1996,
37 MLN ALCOHOL
QUOTE : 35.000 EUR LOT

123) ADAST 846
AGE: 1998
QUOTE : 48.000 EUR LOT

124) Aurelia 500-4
AGE: 1985/1986
SIZE 52X74
max paper: 730 X 523 mm
max : 730 X 510 mm
plates : 553 X 745 mm
Gramature: 60gsm - 350gsm
/4+0/
Alcohol  /Baldwin/, Powder Weko, IR dryer , non stop , .change plate , manual register., no counter
6 m lenght
paper high delivery / 1,80m/.
serial number 540044
Manufacture :OMSCA on the licence  HARRIS
QUOTE : BEST OFFER

125) COLOR METAL PERLE  429
AGE: 1987
SIZE B1
QUOTE : 15000 EUR LOT

126) HAMADA B 452A .
Powderpray TECHNOTRANS , SYSTEM BACHER , AUTOMATIC RUBBER WASHING  ,
SIZE : 505X350
QUOTE: ON THE REQUEST

127) Hamada B452 A-1 Mark II
AGE: 
Max 505x305 mm
Max sheet size 520x368 mm
Min,sheet size  257x182 mm
thickness sheet  0,04 - 0,3 mm
plate size  510 x 400 x 0,20 mm
speed 3,000 - 10,000 sheets/h*2
ink rollers 16 rollers ( 3 transfer rollers) , HAMADA Continuous Campening System
IR (infra dryer , 200 V, 50/60 Hz, 20 A
ink control system  100 V, 50/60 Hz, 10 A
dimensions 3,654 x 1,365 x 1,650 mm
plate system (EPS)
ink system Kontroler PH, Kontroler IPA
QUOTE: 110,000 EUR LOC .


128) PM GTO 52-4   
AGE : 2003   
Size 36 x 52 cm   
31 IMPRESSIONS    
Equipment Classic center  , VARN KOMPAC dampening ,Heidelberg Register , plus Version with numbering   
in production   
Available    immediately   
QUOTE :    EUR 95.000 FCA-Free Carrier    

129) Heidelberg PM 52-4
AGE: 2002
30 MLN IMPRESSIONS 
QUOTE : 102.000 EUR LOT

130) HEIDELBERG 52- 4
AGE : 2002
iNFRA + CPC-1
103 MLN
QUOTE : ON THE REQUEST

131) Heidelberg MOVP
AGE: 1988.
QUOTE: ON THE REQUEST

132) HEIDELBERG MOV-H
AGE: 1992
QUOTE : ON THE REQUEST

133) Heidelberg SM 74-4H
AGE:  2002.
92 MLKN IMPRESSIONS
QUOTE : 250 000 EURO LOC

134) HEIDELBERG PM 74-4-P
AGE: 2004
QUOTE:  ON THE REQUEST

135) HEIDELBERG 74-4 H
AGE: 2006
69 MLN IMPRESSIOSN
QUOTE : 280,000 EUR LOT 

136) HEIDELBERG PRINTMASTER  74 - 4
AGE: 2008
35 mln impressions . alcolor
QUOTE: 190,000 EUR EXW

137) HEIDELBERG 102-4P2
AGE: 1997
AUTOMATIC WASHING ROLLERS .
PERFECTOR 2+2
137 MLN IMPRESSIONS
IR DRYER ON THE DELIVERY
CPC CONSOLE , CPC 2000 , WASHSTAR
QUOTE : 390,000 EUR EXWORKS

138) Heidelberg Speedmaster 102V
AGE: 1980
SERIAL NUMBER 516344
CPC 1 , Bacher register system ,Quick action plate
QUOTE: BEST OFFER

139) HEIDELBERG 102 VP
AGE: 1977 ?
QUOTE: 40,000 EUR LOC


140) HEIDELBERG 102 V
1988
STRAIGHT
ALCOLOR
CPTRONIC , 250 MLN IMPRESSIONS
QUOTE : 115000 EUR LOT

141) HEIDELBERG 102 VP
AGE: 1992
SERIAL NUMBER : 534578
QUOTE: ON YOUR REQUEST 


142) Heidelberg 102-4 SM
AGE: 1997
129 MLN IMPRESSIOSN
QUOTE : ON THE REQUEST

143) HEIDELBERG SM 102-4
AGE: 2003
96 MLN IMPRESSIONS
CP2000 . CP Tronic , Techkon RS800 , Alcolor . AutoPlate
QUOTE : BEST OFFER


144) KBA RAPIDA 104/4
AGE: 1998
COLORTRONIC , 250 MLN IMPRESSIONS , SAPC , Baldwin system , IR dryer , WEKO Powder system
QUOTE: 124.000 EUR LOC .


145) KBA Rapida 104 - 4 SW2 PWHA,
AGE: 1998
106 mln ark
SIZE 72x104 cm
SW PERFECTOR AFTER 2ND UNIT , Colortronic , AUTOMATIC RUBBER WASHING (3rd and 4th unit ) - Baldwin
alkohol Baldwin , IR DRYER , SIDE LAY ELECTRONIC CONTROL , SEMI AUTOMAT PLATE SYSTEM , WEKO POWDERSPRAY
QUOTE: ON THE REQUEST


146 ) KBA SRO4
AGE 1972
QUOTE : BEST OFFER

147) KBA RAPIDA SRO 4 
AGE: 1978
ALCOMATIC
QUOTE: 17000 EUR LOC

148) KBA PERFORMA 66-4
AGE : 2007
33 MLN
QUOTE : 120,000 EUR LOC


149) KBAPerforma 66-4 
AGE: 2005
- High delivery , IR DRYER , 23 mln impressions
QUOTE: BEST OFFER


150) Komori Lithrone 420
AGE: 1992
42 MLN IMPRESIONS
QUOTE:  ON THE REQUEST


151) KOMORI LITHRONE 440
AGE : 1990
QUOTE: 98000 EUR LOC


152)  Miller TP41S/4
perfector 2+2,B1,
AGE : 1977
QUOTE : 25000 EUR LOT

153) MILLER TP 104/4 P
AGE: 1988
150 MLN IMPRESSIONS ,ALCOHOL MILLERMETER
QUOTE : 29.000 EUR LOT 

154) MILLER TP 74-4
AGE : 1990
ALCOHOL Baldwin
Weko
QUOTE : 35000 EUR LOT


155)  PLANETA VARIANT P46-2 SW
AGE : 1976/78
QUOTE : 40,000 EUR LOT

156) PLANETA V-46-11
AGE :1989
ALCOHOL
NO CONSOLE
QUOTE : 49.000 EUR LOC


157) PLANETA VARIMAT P-46-4
AGE : 1986
QUOTE : ON THE REQUEST 


158) PLANETA P-44-5
AGE: 1984 
QUOTE: BEST OFFER


159)  PLANETA P44 SW 2
AGE: 1991
VARIDAMP FUJI CONSOLE
QUOTE : LOC 67.000 EUR

160) PLANETA P47 -3
AGE: 1986 
PERFECTOR 2+2
QUOTE : ON THE REQUEST 

161) PLANETA P-44 -4 SW 2
AGE: 1986
Water dampening
Machine is  in production
QUOTE : 39.000 EUR LOC 

162) Polly Prestige 474 B2
AGE: 1999
QUOTE : 65,000 EUR LOT

163) POLY 474
AGE: 2001
82 mln impressisons
QUOTE: 90,000 EUR LOC

164) POLLY 745 1996
83 MLN IMPRESS
DAMAGED CYLINDE VERSION BLACK WHITE
QUOTE LOC 37000 EUR

165) POLLY 466
AGE : 2000
2 mln impressions
QUOTE: 100,000 EUR LOC

166) POLLY 466
AGE: 2003
QUOTE: 89,000 EUR LOC


167) Roland 104-T-01 (4/0-2/2)
AGE : 1993,
41mln.
RCI 2,
alkohol Roland Matic+ Edelman,
Superblue.
QUOTE : ON THE REQUEST

168) Roland 204 TOB
AGE: 1991
40 mio 
QUOTE: 70.000 EUR L.O.T.


169) ROLAND 204 TOB
AGE: 1993
QUOTE 50,000 EUR LOT

170) ROLAND 304 N
AGE: 1998
27243B serial number 
4 + 0, 2 + 2
QUOTE: ON THE REQUEST 
                           

171 ) ROLAND ULTRA RVU VIIB
AGE : 1974
Format: 120x160 CM
RCI
Rolandmatic
In production
QUOTE  30.000 Euro LOT


172) Roland Ultra 
AGE: 19 ?
SIZE (890X1260)
QUOTE:  35000 EUR EXWORKS


173 ) ROLAND 204 EOB
AGE : 2000
92 MLN IMPRESSIONS , ROLANDMATIC  , RCI
QUOTE : 120,000 EUR LOC


174) Roland 204 ET OB
AGE : 2001
41 mill
QUOTE 125 000 euro


175) ROLAND 204 EOB
AGE: 2000
41 MLN IMPRESSIONS , BACHER
QUOTE: ON THE REQUEST


176) ROLAND R 304 NL 4/0
AGE:  1999
4 COLOURS  + LACK DISPERTION
105 mln IMPRESSIONS
53x74cm
ROLAND-DELTAMATIC
TECHNOTRANS
IR DRYER ROLAND SECCOMATIC
ACUSTIC CONTROL SIDE LAY
ELECTRONIC AND MECHANIC CONTROL DOUBLE SHEET
AUTOMATIC CHANGE PLATES 
INK ROLLERS DEVICE 
SHEET DECURLER
POWDERPSRAY GRAFIX Hitronic S
CIP 3
INK ROLLERS WERE BEEN EXCHANGED IN 2011 YEAR.
QUOTE : 115000 EUR LOT


177) ROLAND 704
AGE: 1998
IMPRESSIONS : 195 MLN
QUOTE ; 130.000 EUR LOC


178) ROLAND 704
AGE: 2001
STRAIGHT MODEL
EQUIPPED IN : AUTOPLATE , 68 MLN IMPRESSIONS ,AUTOSIZE , AUTOMATIC WASHING
QUOTE : ON THE REQUEST


179 ) Roland 304
SW format B2.
AGE: 1997
40 mln.
QUOTE : ON THE REQUEST 

180) Ryobi 524HE
AGE : 2008
16mln revolutions , 12 mln impress
Alcohol dampening
Grafix Digital
CIP 3 , ink rollers and rubber automatic washing
QUOTE:  175,000 EUR LOC

181) SAKURAI OL 466 SIP
AGE: 2006
SIZE 46X66
4 COLOURS + LACK  HARIS&BRUNO
45 mln impressions , GRAPHIX dryer , CIP-3 , Baldwin cooling ,alcohol dampening , register ink from console
registering from console
QUOTE: ON THE REQUEST

182) SHINOHARA 52 IV
AGE: 2011
0 MLN IMPRESSIONS
NEVER USED
QUOTE : 206,000 EUR CFR


183) .SHINOHARA 66 IV
AGE : 2007 
BALDWIN , MIKON , 25mln,
QUOTE: ON THE REQUEST


184) SOLNA 464
AGE: 1986
QUOTE : ON THE REQUEST

185) Solna 472
AGE: 1989
ALCOHOL DAMPENING
99 MLN IMPRESSIONS
QUOTE: ON THE REQUEST

5 KOLOROW / 5 COLOURS / 5 OMAS- COLORES :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

186)  AD 755
SERIAL NUMBER : 10074
Becker kompresor
infra dry
perfector 1+4
QUOTE : ON THE REQUEST 


187) ADAST DOMINANT 755CP
AGE: 1997
PERFECTOR 1+4
QUOTE : ON THE REQUEST


188) ADAST Dominant 756
AGE: 1995
QUOTE: 40.000 EUR EXWORKS .


189) ADAST 856
AGE: 1995
ALCOHOL DAMPENING
QUOTE : ON THE REQUEST

190) ADAST 856 
AGE: 1997
QUOTE: BEST OFFER


191) HEIDELBERG MOFP-H
AGE  : 1988
SERIAL NO :/608470/
73 million
Format : 48 x 65
DescriptionCPC 1-02 Ink and register remote control,light pen , High pile delivery , ALCOLOR Dampening ,Baldwin cooling device ,Superblue in delivery ,electronic side lay control ,GRAFIX EXACTOMAT powder sprayer
antistatic ,Quick action plate clamps, ,Perfecting 1/4
in production
QUOTE: :60.000 EUR LOC

192) Heidelberg MOFP+L
CP 1-02. ,Alcolor, Grafix Exatronic,
Machine is damaged
QUOTE: 32.000 EUR LOC


193) HEIDELBERG SM 74-5-P3
AGE: 1996
SERIAL NUMBER : 621506
DAMPENING : ALCOLOR
POWDERSPRAY - GRAPHIX
AUTOMATIC WASHING INK , CYLINDERS AND RUBBERS
AUTOPLATE
High delivery
IR- machine has not
CP-TRONIC, CPC 1-04
impressions  187 mln
Machine is perfector 2/3 , MARCH 2012
QUOTE:  150,000 EUR LOC

194) HEIDELBERG SM 74 5 P.
AGE: 1998
SERIAL NUMBER 622770;
140 MLN
PERFECTOR : 5+0; 1+4
AUTOMATIC WASHING CYLINDERS .CPC, CPTronic.
QUOTE : ON YOUR REQUEST


195) Heidelberg XL 75-5+L
AGE: 2008
QUOTE : ON THE REQUEST

196)  HEIDELBERG 102 FPP
AGE: 1990
BALDWIN . CPC 1-02
PERFECTOR  1/4 2/3
QUOTE : ON THE REQUEST


197 ) KBA Rapida 72 -5
AGE : 1996
46 mln
4 +  LACK OR 5+0
Colortronic- pulpit - Alkohol
COOLING BALDWIN
Bacher
IR Eltosch
Weko
Model CX TO 0,8mm
30cm machine elevated  - extra for carton
QUOTE : 98000 EUR LOT

198 ) KBA RAPIDA 74-5
1996
QUOTE : ON THE REQUEST


199) KBA RAPIDA 74-5+L
1996
QUOTE:  ON THE REQUEST


200 ) KBA Performa 74-5L
AGE  : 2005
SIMCO;
DampenerCoater  InkDryPlus densytometr TECHKON;
TECHNOTRANS;
34884818;
QUOTE : ON THE REQUEST

201) KBA 104-5+L
AGE: 1994
49 MLN IMPRESSIONS
QUOTE : ON THE REQUEST

202) KBA RAPIDA 104-5 CX
AGE: 1996
QUOTE: BEST OFFER

203) KOMORI  LITHRONE L 528 II 
AGE: 1991
QUOTE: ON THE REQUEST


204) MILLER TP 74/5c + LC
G-21826
AGE : 1990 .
QUOTE : ON THE REQUEST


205) MILLER TP 41/5   
AGE:
QUOTE: 33000 EUR EXWORKS

206) POLLY PRESTIGE 574 AH 
AGE: 2003,
SERIAL NUMBER 7500114, 
HIGH DELIVERY , ALCOHOL Polly Ecomatic + Technotrans,
STRAIGHT , CONTROL SYSTEM  OMRON, AUTOMATIC PLATE BACHER 2000, POLLYCONTROL, RUBBER AND INK ROLLERS WASHING , IR dryer Inkdry, Super Blue, POWDERSPRAY Grafitec, PERFORATOR
QUOTE: ON THE REQUEST

207) POLLY 566 AH:
AGE : 2000
IR drying
64mil. impressions
very good condition
perfecting: no
still in operation
QUOTE : 70.000 Euro LOC


208)  POLLY 755
1992
QUOTE : ON THE REQUEST

209) ROLAND 105 T01,
1995,
38 mln odbitek,
Perfektor (1/4, 5/0),
Rolandmatic  RCI
QUOTE : ON THE REQUEST

210) Roland 205 HOB
AGE:  1994
180 mln impressions
alkohol Edellman , RCI , POWDERSPRAY  Weko  T 66
IR DRYER
QUOTE: 90.000 EUR LOC 

211) Roland 305,
AGE: 1996.
5 COLOURS + LACK  , 1/4 PERFECTOR
160 MLN IMPRESSIONS
QUOTE: 95000 EUR LOC

212) Roland 305 HOB
AGE: 1997
PERFECTOR 5/0, 3/2
RCI, CCI, alkohol, PECOM, technotrans , quick plates
87 mln.
QUOTE: ON THE REQUEST


213) Roland 505 OB + LV
AGE: 2007
36 mio
QUOTE: BEST OFFER
..

214) Shinohara 75 VH
AGE: 2006 ,
37 mln,
QUOTE: ON THE REQUEST

215 ) SOLNA 525
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST


6  KOLOROW / 6 COLOURS / 6 OMAS- COLORES :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

216) Heidelberg Speedmaster 74-6+L
AGE :1999
QUOTE: ON THE REQUEST


217 ) PLANETA P67 +LACK 1
AGE: 1984
ALCOHOL DAMPENING
SIZE 102X 142 CM
hot air dryers
alcohol dampening
powder sprayer WEKO T 77 p
QUOTE: 65.000 EUR LOC


8 KOLOROW / 8 COLOURS / 8  OMAS- COLORES:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

218)  PLANETA VARIMAT VL 84-4 1991
- Feeder
- printing units 7pcs. with alcohol dampening Baldwin
- Coating tower
- IR Dryer Eltosch ( UV possible )
- Delivery 1 pcs. with powder sprayer WEKO
- Varicontrole inking remonte controle console on Siemens Simatic S5
- Baldwin blanket washers
NO DAMAGES ON THE CYLINDERS
The press has'nt perfector and hydraulic drive
VIDEO IS POSSIBLE
QUOTE : 112,000 EUR L.O.C.


219) ROLAND 708
AGE: 2009
QUOTE : 1.090.000 EUR EXWORKS to negoation


220) SHINOHARA 75 VIII
QUOTE : ON THE REQUEST


10 KOLOROWE / 10 COLOURS / 10 -OMAS COLORES :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NONE


ROLOWE / WEB MACHINES / ROTATIVAS:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A) DO CZASOPISM / MAGAZINE /  REVISTA  /:

221) Albert Frankenthal  A 200 S
AGE: 1985
cut off 630 mm
max width of web  1000

The press consist :
( from  left to  right side )

1 x Manual reelstand
1 x printing  unit 2+1
1 x printing unit  2+1
1 x printing unit  2+1
1 x Folder with quarter fold
1 x Printing units 2+1
4 x Splicers
1 x Stacker
QUOTE : ON THE REQUEST

222) ZIRKON ULTRASET JUNIOR R0 62
AGE: 1980
QUOTE: ON THE REQUEST


223) ZIRKON ULTRASET 62 RO
1986
2 SECTIONS , FOLDER , A4 SIZE
QUOTE : ON THE REQUEST

224) ZIRKON ULTRASET  RO 72
AGE : 1979
CUT OFF 506 MM
2 SECTIONS
QUOTE : ON THE REQUEST

225) ZIRKON ULTRASET  72 III    
AGE : 1984    
44246/84
720 mm -
diameter  - 1012 mm -
2 + 2    
and Newspaper stapler ST 2E 555-00.115    
AGE: 1987    
320 x 520 mm
140 x 180 mm
QUOTE: 80,000 EUR LOC 


B) GAZETOWE /  NEWSPAPER /  PERIODICO / :

226) GOSS COMMUNITY
AGE: 2003
CUT OFF 578 MM
WEB WIDTH 850 MM
4+4
FOLDER A2.A3.A4
QUOTE : ON THE REQUEST 


227) GOSS UNIVERSAL 45
AGE: 1999
cut off 578 mm
max web width 914 mm
10 UNITS
Machine In production in Europe.
QUOTE : 600,000 EUR LOC


228) HEIDELBERG WEB 8
AGE: 1988
CUT OFF 630 MM
WEB WIDTH : 1270 MM 
QUOTE : ON THE REQUEST

229) Goss Universal 45
year 2000
cut off 578 mm
width of web 914 mm
speed 45.000 / h
max colouring 24 pages 4+4 ( 3 webs )
max production 48  pages ( 16 pages 4+4 ) and 32 pages 1+1
3 fold quarter fold 72 pages

Configuration
from left to right side )
2 x splicers
2 splicers
1 x 4- High Tower
1 x 4 - High Tower
1 x folder with quarter fold
1 x 4 High Tower
1 x splicers

Console ,el cabinets etc

The press has
- motorized registers
- remote control ink system

Machine on production

QUOTE: 700,000 EUR LOC


230) Man Roland 8 Unit Lithoman IV 
Double Web Heatset
AGE: 1997
8 printing units - 2 X 32 can work separately
Cylinder circumference              -  1,197 mm
Cut off:                                    -  598,5 mm
Max. web width
With full-width web                    - 965 mm

Min. Web width
With full-width web                    - 840 mm (via corssfold)
With 2/3 wide web                    - 540 mm
With half wide web                    - 420 mm

Non Printing Gap
Printing Stock Folder:                - 35 gsm - 125 gsm

Shrinkage Allowance:                None
Lap Allowance:                        Max. 19 mm on 1st fold (adjustable on run)
Delivery:                                  Direct or collect into stacker


Folded Products:

1 web  2x        16pp    A4 direct
1 web  1x        32pp  A4 collect
1 web  2x          8pp    A3 direct (same signature only)
1 web  1x        16pp    A3 collect
1 web  2x          8pp    A4 direct (same signature only)
1 web  1x        24pp    A4 direct
2 webs  1x        64pp    A4 collect
2 webs  1x        48pp    A4 collect
2 webs  2x        16pp    A3 direct (same signature only)
2 webs  1x        32pp    A3 collect

QUOTE: 1100,000 EUR EXWORKS


231) SOLNA C96D
AGE: 1990
CUT OFF 630 MM
4 SECTIONS 1+ 1
QUOTE: ON THE REQUEST


232 ) SOLNA C96                   
AGE:  1978
- Baldwin
- Cooling
Plates size 1000 x 637mm
Paper width  max 960mm
Reel max 1000mm
cut off 630mm
size  610 x 960mm
folding : A-3, A-4, A-5.
1+1 to 4 + 4
Heatset : HWC, MWC, LWC, SC, Offset, Newspaper
Paper grammture  40 - 115 (g/m2)
QUOTE: 45000 EUR EXWORKS


233) SOLNA D30A
6 SECTIONS 2+1
2SECTIONS 1+1
cut off  560 mm
QUOTE : ON THE REQUEST


234) Solna" D30
CUT OFF 560 MM 
6 UNITS 2+1
QUOTE: ON THE REQUEST

235) ZIRKON SUPRA 660
AGE : 1985 
Reel stand M.E.G.
Printing units 4+4
Dryer
BALDWIN dampening
Control Pult
Sheeter
Folding  unit
Web width: 660 mm
Cut-off: 452 mm

Print width max: 640 mm
Print lenght max: 441 mm

web width max: 660 mm
web width min: 450 mm

1st fold: 330 x 452 mm
2nd fold: 226 x 330 mm
3rd fold: 165 x 226 mm
double parallel fold: 330 x 113 mm

QUOTE: 29000 EUR LOC


236) ZIRKON FORTA 660 II   
AGE: 1986    
46129/86
max 660 mm -
diameter  - 452 mm -
2 colours 
1 + 1    
and Newspaper Polygraph stapler ST-ZE/1 555-00.129
AGE: 1989 
max 480 x 330 mm
min 210 x 160 mm
QUOTE: ON THE REQUEST

   

237) ZIRKON Forta 660    
AGE: 1982
46044/82
DIAMETER  - 452 mm
2 + 2    
and Newspaper stapler Contoveyor 105    
1984    
320 x 520 mm
140 x 180 mm .    
QUOTE: ON THE REQUEST

238) Zirkon Forta RO 660
1+1 standard dampening
folder
printing 1+1 / 2 reels 16 pages A4 lor 32 pages  A5
printing 2+2 / 1 reel 8 pgs A4 or 16 pgs in A5
option 2 aggregetes til l4 aggregates
QUOTE: BEST OFFER
..

ROTACYJNE /  BUISNESS FORM CONTINOUS / CONTINUO / :

239) MULLER MARTINI PROGRESS
AGE: 1992
QUOTE : BEST OFFER
ETYKIECIARKI / LABELS / ETIQUIETAS / :

240) EDALE E180
AGE: 1993
2 COLOURS LAMINATS AND MATERIALS ADDHESIVE  PE, PCV
WIDTH 180 mm
3 CUTTER STATIONS  anilox , Etiquiette counter
QUOTE: 20000 EUR LOC 


241) FLEXO NILPETER B-200
AGE: 1988
6 UNITS
QUOTE : 30,000 EUR


FLEKSOGRAFICZNE / FLEXOGRAPHIC  / FLEXOGRAFIA / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

242) DCMIM3
AGE: 1987
3 COLOURS LENGHT CYLINDERS 1255mm -
PRINITNG SIZE  1250mmx1250mm - CYLINDER DIAMETER - 400mm - TILL 4500 SHIEETS / H -
MATERIAL  E TO C ESCOMAT feeder 
QUOTE: 23000 EUR LOC


243) WINDMOLLER AND HOLSCHER
TYPE : OLYMPIA 736
6 colours , C.I. cylinder impression
QUOTE: 40,000 EUR LOC
   

244) Windmoller & Hollscher
Model: Soloflex 8F
AGE : 1997
QUOTE : ON THE REQUEST

245) SLOTER LINE CARTON  Piemonte
STAPLER + WRAPPING MACHINE  Delco 900 x 2200
AGE:1988
1 COLOUR FLEXO
QUOTE: ON THE REQUEST


CYFROWE / DIGITAL / INDADES GOFRADORAS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


246) KBA KARAT 74
4 colours 
AGE: 2001
520x740mm with CTP
QUOTE: ON THE REQUESTGILOTYNY/ GUILLOTINES /  GILOTINAS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A) TROJNOZE / THREE-KNIFE  /  TRILATELARES / :

247) WOHLENBERG 38 FC
QUOTE : BEST OFFER


248) Trimmer Perfecta SDY 1
AGE: 1985/6
formats:
max 420x300 mm
min 100x 140 mm
lenght: 2870 mm
wide: 2220 mm
height: 1650 mm
weight:  3100 kg
QUOTE: BEST OFFER249) TRIMMER HOREAUF 138
AGE: 1996
QUOTE : BEST OFFER

250) WOHLENBERG KRAUZE
AGE: 1970
QUOTE : 7000 EUR LOC


B) GILOTYNY/ GUILLOTINES / GILOTINAS / :


251) SEYPA Perfecta SEY 115
computer Gergek Six
AIR TABLE
QUOTE: ON THE REQUEST

252) ADAST Maxima 115
AGE: EARLY 80 `S
AIR TABLE
SPARE KNIVES
QUOTE: 2000 EUR LOC253) MAXIMA 115
AGE: 1996
PROGRAMATOR
QUOTE : 6000 EUR LOT

254) PERFECTA APV 106
AGE: 1960
QUOTE: ON THE REQUEST


255) ADAST MAXIMA 80
AGE: EARLY 80`S
SPARE KNIVES
QUOTE: 1500 EUR LOC


256)  ADAST MAXIMA MS 80-2
AGE: 1995
QUOTE: ON THE REQUEST


257) ADAST MAXIMA MS 80
AGE: 1990
QUOTE: ON THE REQUEST

258) ADAST MS 115 EA
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

259) SEYPA 115-4
SERIAL NO 49596
AGE : 1982
QUOTE : BEST OFFER

260) PERFECTA Seypa 115
AGE: 1983 - max d³ugoœæ ciêcia - 1 150 mm                                
JOGGER PAPER      UPh 4 - A0/B0     KZRMP  1971    
max format papieru - 1400 x 1000 mm    
QUOTE: ON THE REQUEST

261) Seypa 115-4    
AGE: 1973
JOGGER PAPER UPh 4 - A0/B0     KZRMP Katowice    
1400 x 1000    
QUOTE: ON THE REQUEST262) Seypa - Seypa 92-4
AGE: 1983
50045 -
max dlugosc ciecia - 920 mm                                
QUOTE: ON THE REQUEST

263) Wohlenberg 115
AGE: 1973
QUOTE: ON THE REQUEST    


264) Maxima MS 115
5520605
AGE: 1985
QUOTE: BEST OFFER

265) SEYPA 92
AGE: 1986
QUOTE: BEST OFFER

266) SEYPA 115-4
SERIAL NO 49596
AGE : 1982
QUOTE : BEST OFFER

267) GUILOTINE SEYPA PERFECTA 92 TVC
AGE: 1997
TOUCH PANEL , MEMORY
QUOTE : BEST OFFER


268) SEYPA 132-4
AGE: 1982
AIR TABLE , ADDING KNIVE
QUOTE: BEST OFFER

269) SCHNEIDER E-Line
AGE: 2002.
QUOTE: BEST OFFER

270) WOHLENBERG 76 SPM
WEB WIDTH 760 mm
POWER  380V 50HZ
DIMENSIONS 1558 mm x 1616 mm , AIR TABLE
QOUTE: BET OFFER

271) Polar 92 EMC-MONITOR
AGE: 1994
QUOTE: BEST OFFER

272) Polar 78ES
AGE: 2001
SERIAL NUMBER 716 1094
QUOTE: BEST OFFER

273) POLAR 115 SDP
AGE: 1984
nr 5431711 , AIR TABLE , FOTCELLS
QUOTE: 15000 EUR LOC


274) POLAR 137 SD-P
AGE: 1987
QUOTE: ON THE REQUEST

275) POLAR 137X
AGE: 2008
QUOTE: BEST OFFER

..
276) WOHLENBERG 115 MCS-2TV
AGE: 1989,
Computer , LIFT TO PALLETS , AIR TABLE
QUOTE : BEST OFFER


277) SCHNELDER E-Line
AGE 2002.
QUOTE: BEST OFFER 


ZBIERAJACE / COLLATORS /  COSADORAS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A) ZBIERACZKI / COLLATORS /  COSADORAS / :

278) HORIZON GATHERING STICHING LINE

- HORIZON MC-8a - (A5 - A3),
- HORIZON MC-8m - (A5 - A3),
- HORIZON SPF-10 -
- HORIZON FC-10 - trimmer .
  QUOTE : ON THE REQUEST

279) BOURG
a. GATHERING 22 STATIONS,
max  B3 - typ AGR- AP 22
ormat min. 127 x 205 mm
Format max. 330 x 444 mm

b. AGR

c. typ TR
d. typ PA

e. przystawka rozdzielaj9ca - typ TD
QUOTE : 4500 EUR LOT


280) BOURG
AGE: .2001.
TOWER BST 10-d
10 STATIONS
STACKER
QUOTE: 18000 EUR EXWORKS

281) MULER MARTINI ZTM-2001 S U-TURN
AGE: unknown
9912311/C355 -
36 stations                            
QUOTE: BEST OFFER


B) DO BROSZUR/ EXERCISE BOOK COLLATORS /  ORDENADORES DEL LIBRO :

282) Muller AG, Type 201 / ZR15
AGE: 1982 
18 stations
Typ: 201 / ZR15
6 stations  (18 legs)
hand feeder  (2 legs)
min. format: 100x140 mm
max format: 310x430
CRISS CROSS
QUOTE : ON THE REQUEST


283) MULLER MARTINI 272
AGE : 1986
QUOTE :BEST OFFER

284) STICHING GATHERING LINE  MULLER MARTINI 221 
(FEEDER  888, STICHING  221, TRIMMER 217)
AGE: 1976
6 FEEDERS
COVER STATION
4 STICHING HEADS ,
TRIMMER
OUTPUT TO 12 THOUSADS/HOUR
SIZE max.480x320 mm, min. A6
QUOTE : BEST OFFER


285) SULBY 4000 COMPACT
12 STATIONS
QUOTE: BEST OFFER


286 ) MULLER  235
AGE: 1975
SERIAL NUMBER 126 273,
max format 420 x 297
7 STATIONS  , COVER FEEDER
QUOTE: BEST OFFER


SZTANCUJACE / DIE CUTTING MACHINES /  TROQELADORAS  /:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A) RECZNE/ MANUAL PRESSES / MANUAL MAQUINAS / :

287) Heidelberg Cylinder
46x64,
QUOTE: BEST OFFER

288) Heidelberg Cylinder
40x57
QUOTE: BEST OFFER

289) Heidelberg SBG cylinder
AGE: 1964
QUOTE:: ON THE REQUEST

290) Heidelberg Cilinder Press HCA
(STOP CYLINDER)
Type: S
age : 1959
size : 540 x 720 mm
serial no  12954
Weight: 5950 kg
machine is used to typing
QUOTE : BEST OFFER

291) OM I
AGE: 1970
QUOTE: BEST OFFER

292)  DIE CUTTER GOLD  BPP-75 
AGE: 1987
QUOTE  BEST OFFER

293) SOCIETA NEBIOLO TORINO SUPER ENERGIA
AGE: 1965
QUOTE: 6500 EUR LOC

B) TYPOGRAFICZNE/ LETERPRESS / MAQUINAS DE TYPOGRAFIA / :

294) NEBIOLO stop cylinder
AUTOMATIC
format;580x420mm
QUOTE: 5.000 EUR LOC


C) AUTOMATY/ AUTOPLATEN / TROQUELADORAS / :

295) BOBST 1575 EEG 1970
QUOTE : 60.000 EUR LOC

296) BOBST  1575
AGE: 1974
QUOTE: ON THE REQUEST

297 )  DIE CUTTER IBERICA DG-60F
AGE : 1983
SERIAL NUMBER:  8293
OUTPUT : 5000 ark / h
MAX 850 x 1140 mm
MIN 350 x 450 mm
QUOTE :  38.000 EUR


DO OPRAWY /  BINDING MACHINES /  ENCUADERNADORAS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A) NICIARKI/ SEWING MACHINES / ENCUADERNADORAS / :

298) Brehmer 381/4
AGE: 1983
QUOTE: ON THE REQUEST


299) SEWING MACHINE  Brehmer 381/4E
Nr fabr.: 0123/1752
AGE: 1986
QUOTE: BEST OFFER


300) FRECIA  EF 02
AGE:
QUOTE: BEST OFFER

301) KRISC
AGE: 1996
Format max 420x280
QUOTE: ON THE REQUEST

302) Meccanotechnica ASTER  2000
AGE: 1998
QUOTE: BEST OFFER


303) MULLER MARTINI VENTURA  3215
AGE: 2004
882693 -
max 370 x 310 mm                            
QUOTE: ON THE REQUEST


304) MECCANOTECNICA KRISC PL 914    
AGE: 1996    
370 x 310 mm    
QUOTE: ON THE REQUESTB) OKLEJARKI / PERFECT BINDER / COSEDORA AMBUCHADORAS/ :


305) PERFECT BINDER MULLER MARTINI AMIGO PLUS
AGE: 2006
4 CLAMPS
QUOTE: 35000 EUR EXWORKS

306) PERFECT BINDER STAHL ST 300
AGE: 1997
6 STATIONS , 1 STICHING STATION 4HEADS , TRIMMER , RIEMA S10
QUOTE: BEST OFFER

307) Freccia SMYTH TO CHILDREN PLAYS 
max size 395x530 mm
AGE: 1975
QUOTE: BEST OFFER


308) Martini HB - 25   
AGE: 1980   
QUOTE: ON THE REQUEST


309) MULER MARTINI PRESTO
AGE: 1996
3 FEEDERS (6 STATIONS ) + COVER FEEDER
QUOTE: ON THE REQUEST
   

310) PERFECT BINDER Bufalo 400
SERIAL NUMBER : 8386082
AGE: 1987
QUOTE: BEST OFFER


311) Econolain (Golf 18) model WB 320 serie 016
SERIAL NO : 320/16
AGE: 1992
QUOTE: BEST OFFER


312) PERFECT BINDER MULLER MARTINI AMIGO PLUS
AGE:  2001
QUOTE : BEST OFFER


313) MULER MARTINI PRESTO  1550
1551 MÜLLER MARTINI
AGE: 1999
NN1764/Z0233293 - 4 stations + cover
QUOTE: ON THE REQUEST
                           

314) PERFECT BINDER Wohlenberg Vario S20
AGE: 1989
20 clamps size A3 with cover feeder sizes from A6 with modifiication to A3
gluing  HOT-MELT
side gluing HOT-MELT
press station
gathering12 stations 
blocks station
blocks stiching (criss-cross)
blocks feeder
belt transporter 
trimmer a3
compressors
QUOTE : ON THE REQUEST


315) WOHLENBERG VARIO S26
AGE: 1990
QUOTE : ON THE REQUEST

316) HORIZON BQ 270
2006
1 CLAMP , side gluing , automatic feeding cover ,
max size t 320 x 320
min size 145 x 105
book thinckness  min - max 0.1mm to 50mm
QUOTE  : 23 ,000 EUR

317) HORIZON BQ 270
AGE: 2005
QUOTE: 20,000 EUR LOC


318) Horizon BQ 220
QUOTE : 6000 EUR LOT

319) SULBY AUTOMNABINDA MK2
AGE: 19?
QUOTE: 2800 EUR LOCC) DO OPRAWY TWARDEJ/  CASEMAKER / DE TAPAS PARA CARTONE / :

320) MULLER  235
AGE: 1975
SERIAL NUMBER 126 273,
max format 420 x 297
7 STATIONS  , COVER FEEDER
QUOTE: BEST OFFER321) KOLBUS DA-36
AGE: 1990
QUOTE BEST OFFER

322) COVER MACHINE RODAS BD15
AGE:
OUOTE: BEST OFFER


323) HARD COVER AUTOMAT KOLBUS KD
AGE: 1980
75x105 mm to 245x395mm
QUOTE : BEST OFFER

324) HARD COVER MACHINE POLYGRAPH BE-22
TO BLOCKS COVER 
AGE: 80 YEARS
Format: max. 575 x 360 mm, min. 130 x 80 mm
GLUING COLD
BLOCK HAND FEEDER
OUTPUT:  22 cykle/min.
QUOTE: BEST OFFER


325) COVER PRODUCTION  Polygraph BD
AGE:
QUOTE: BEST OFFER

326) KOLBUS DAS 2004
QUOTE: 70,000 EUR EXWORKS 

327) POLYGRAPH RODAS BD-15
AGE 1973
QUOTE : BEST OFFER

328) Kolbus DS 390
AGE: 1988
QUOTE : BEST OFFER .

329) KOLBUS COMPACT 2000 BF  BF 524
AGE: 1992
+press STAHL type -EP 260L 1988
QUOTE: 130,000 EUR EXWORKS

330) stacker Muller Martini 327,
long bundle stacker
Strapex 355.200
AGE 1994
QUOTE: BEST OFFER


331) KOLBUS DA 260
AGE: 2008
min 205x140 -
max 670x390                            
QUOTE: ON THE REQUEST 


332) MULLER MARTINI ACORO
Gathering machine     1571.0415     MÜLLER MARTINI     2007     NN36995/FE1308273
gathering 20 stations + 2 hand cover width  3 to 60 mm
MULLER MARTINI 3520      age:2008     MMFE 1484842/190        
TRIMMER MULELR MARTINI     3671         AGE : 2008     MMFE 1484841/670        
HOCKER DEVICE    KP-2000-11/1,0     2008            
COMPRESSORS Acoro ASD 57T i ABT 57     2008     1318 i 2245        
Binder     MÜLLER MARTINI 3026      MMFE 1484841        
SztaPLER  MULLER MARTINI    CB16     MMFE 1484841 and MMEZ 1489166
QUOTE: BEST OFFER

       
333) MULELR MARTINI  DIAMANT
AGE: 2004     882694, 882695    
min size blocks  height 100 x width 100 x thickness 3 mm -
max 380 x 270 x 80 mm
8 press clamps     
QUOTE: ON THE REQUEST


DO KONWERTOWANIA/ CONVERTING MACHINES / CONVERTIR LAS MAQUINAS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A) SKLEJARKI / GLUING MACHINES / PLEGADORAS PEGADORA / : 


334) GLUING MACHINE ESCOMAT D04
AGE: 1974
1 glue pot
QUOTE : 12000 EUR LOT 


B) LAMINATORY / LAMINATING /  LAMINADOR / :

NONE


C) LAKIEROWKI /  VARNISHING / EL BARNIZAR / :

NONE


D) KOPERCIARKI / ENVELOPES / SOBRES / :

NONE


E) TOREBKARKI / CARRIER BAGS / BOLSAS / :

NONE


F) BOBINIARKI /  REWINDERS AND SHEETERS /  DEBOBINADORAS / :

335) Rewinders to cutting folio
EUROMAC SLITTER SV109
AGE:
QUOTE: ON THE REQUESTFALCERKI / FOLDERS / PLEGADORAS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


336) GUK FA 35/4-R1-SAF 35 1980r
format A4/A3
QUOTE: BEST OFFER


337) )MBO T45,
AGE: 1992
8 CASSETEES IN CONFIGURATION  4 + 4.
QUOTE: BEST OFFER


338) GUK FE
AGE: 1987
SIZE B1
QUOTE : BEST OFFER

339) FOLDING MACHINE MBP type K76/6KTLL
AGE:
B1 SIZE
CASSETES - KNIFE
QUOTE : ON THE REQUEST

340) MBO typ: T54-1-54/4
AGE: 1992.
QUOTE : ON THE REQUEST

341) MBO K 52/4KL
AGE: 1990 ?
QUOTE: 4500 EUR LOC

342) RSA 5056 z
1984
QUOTE: BEST OFFER

343) RSA 5056
1987
format 560x840
QUOTE: BEST OFFER

344) MBO 74-4-KZ
New rollers set 
QUOTE : 6000 EUR LOC.

345) POLYGRAPH MULTIEFFECT S 22.11
SIZE A2
4 cassetes on 1st unit fold
2 cassetes on 2nd unit fold
counter 
QUOTE: 3500 EUR LOC


346) FOLDING MACHINE  Stahl T 52.2
Nr fabr.: 47217-202087
AGE: 1985
QUOTE: BEST OFFER


347) FOLDING MACHINE Stahl K 52 KTL ,
age: approx 1985
4 CASSSETTES , 2 KNIVES
B2 size , folding to 16 A-5 
QUOTE : BEST OFFER


348) MULTIEFECT Klein & Ungerer
AGE: 1969   
QUOTE: BEST OFFER


349) STAHL-KD 78
DELIVERY SACK; CASSETES 3 UP, DOWN 3 +3 knives   
AGE: 1997
QUOTE: ON THE REQUEST   

350) HEIDELBERG STAHLFOLDER Proline Ti52/4-4-KBK.Fi52,1:
AGE: 2002
SIZE 52x84cm,
8 CASSETESS 
IS POSSIBLE TO FOLD 16 PAGES
OUTPUT 40 THOUSNADS / H
QUOTE: BEST OFFER


351) HEIDELBERG KH78/4SBP-66+MKE
AGE: 2006
FH.DBB0-00489
SIZE B1
QUOTE : ON THE REQUEST
                               

352) STAHL KD 78.1/4-KL-FD    
AGE:
18123-268021    
QUOTE: ON THE REQUEST
   

353) GUK K 52/4 KTL F-4
AGE: 1994
QUOTE:     ON THE REQUEST

354) Eurofold 235-151
AGE: 1995
QUOTE: ON THE REQUEST


355) STAHL K72/6/KL
AGE: 
QUOTE : ON THE REQUEST

356) MBO : T54-1-54/4
AGE: 1992
ELECTRONICAL KNIFE
QUOTE: ON THE REQUEST


FOLIARKI / HOT FOIL /  ESTAMPCION EN CALIENTE / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NONE


INNE / VARIOUS / DIVERSOS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

357) MACHINE TO SERVETTES MAKING tissue GIEBELER.
SIZE 33 x 33 cm
- FOLDING 1/4
-  5 PRINITNG UNITS
WIDTH DRYING
QUOTE : ON THE REQUEST

358) WINDOWS PATCHING  LERNER LW
AGE :70-80
SERIAL NO : 135
MAX SIZE SHEET 635 x 915 mm
QUOTE  - 10.500 EUR


359) KOLBUS RB
AGE : 1986
295                        
QUOTE: ON THE REQUEST

360)  Machine F1 F
AGE: 1959
max width book : 250 mm -
max thinkness book 80 mm    
QUOTE: BEST OFFER

361) HUNKELER Typ VEA400
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST
           

362) HUNKELER VEA520-KK 3000
AGE: 2007
2009501                        
QUOTE: ON THE REQUEST


363) GUILOTINE TO BOOKS TEXTILE SMP-1SR POMA 
AGE: 1963
39867                        
QUOTE: BEST OFFER

364)  GUILOTINE TO BOOKS TEXTILE LQS
AGE: 1976
41804    
QUOTE: BEST OFFER

365) WRAPPING MOSCA  MODEL 500
AGE: 1989
17662                            
QUOTE: BEST OFFER

366) COVER MACHINE Duplo DC-445 DuCreaser
AGE: 2008
140 x 150 mm to 320 x 650 mm
grammture 110 g/m2 - 350 g/m2,                            
QUOTE: ON THE REQUEST


367) GOLD PRESS  BOOKS
TYPE : POMA 
350x240    
AGE: 1979
SERIAL NUMBER 42113
QUOTE: BEST OFFER                                                      368) WRAPPING  MOSCA 500
AGE: 1989
17662                            
QUOTE; BEST OFFER


369) WRAPPING MOSCA
AGE: 2000
58953                            
QUOTE: ON THE REQUEST


370) WRAPPING MOSCA  RO-MP5-K    
AGE: 2010
98866    
QUOTE: ON THE REQUEST


371) PACKING MACHINE TO FOLIO ES 5040 2N    
Italdipack
1997
1176    
QUOTE: ON THE REQUEST


372)  PACKING MACHINE TO FOLIO ES 7555    
Italdipack
AGE: 1999
QUOTE: BEST OFFER

373)      PACKING MACHINE FOR GLUING PACKS     NP.-01L     Taiwan    
AGE: 2002     H333601    
QUOTE: BEST OFFER


374)  PILES FOILING MACHINE   
TYPE : SITMA 740LTR
AGE: 2007
140 seria 13    
QUOTE: BEST OFFER

375) PACKING MACHINE VMC 100
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

376) SCANNER CPC 31 TO HEIDELBERG OFFSET MACHINE
AGE:
QUOTE: 1500 EUR


DRUKARNIE / PRINTSHOPS /  GRAFCAS INDUSTRIAS / :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


A) PACKAGE 01 IS POSSIBLE TO BUY SEPERATELY 

377) Heidelberg CD-102- 5
AGE : 2008
with Axis control/33 millions impressions - 
free 1 oct. 2011. - exw
- still in production - testing possible
QUOTE : 660,000 EUR EXWORKS

378) HEIDELBERG SM 52-5
with low pile delivery
AGE: 2004 -
23 millions prints including autoplate - alcolor with technotrans - CP 2000/CIP3 - pull-lay-control electr. - cooling inktrollers grafix alphatronic powder- etc  free 1 oct. 2011. ( earlier possible) - still in production - testing possible
QUOTE : 175,000 EXWORKS


379) )MBO T52-4/4 with standard delivery - installed 2000 - standard machine with standard delivery
QUOTE : ON THE REQUESTB) PACKAGE 02 - IS POSSIBLE TO BUY SEPERATELY

380) ADAST DOMINANT 745C
AGE: 2005
QUOTE : ON YOUR REQUEST

381) DUPLO System 5000 collecting With 4 towers,
AGE: 2005 v.
QUOTE : ON THE REQUEST


382) FoldMaster 440 STA folding machine
AGE: 2009
QUOTE : ON THE REQUEST


383) ADAST Maxima MS 80 PS cutting machine
AGE: 2001
QUOTE: ON THE REQUEST


384) DANAGRAF DG 66,86 Processor
AGE: 2003
QUOTE: ON THE REQUEST
...

385) COPYMAT 064 disk copiers equipment,
AGE: 2003
QUOTE: ON THE REQUEST


386) ROMAYOR  315
AGE: 2001
QUOTE : ON THE REQUEST


387) ROMAYOR 315
AGE: 2003-2004
QUOTE : ON THE REQUEST


C)  PACKAGE 03 - IS POSSIBLE TO BUY SEPERATELY

388) Saddle Sticher LBW Brehmer
AGE : 1986
- stapler - type 735/3-5 KT - fabric number - 0205/0199 (- 4 sewing heads + 2 heads for euro fasteners )
- tribade - type 771/3 fabric number 0200/0199
- automatic imposers type 872/3 fabric number 01180/1237 - 4 stations
+ I have got set with spareparts - lack of counter with history
- status good - machine free in disassembled
- there is documentation + electric scheme
QUOTE: ON THE REQUEST

389) Creasing & Die-Cutting Machine BAUTZNER
INDSTR/Nr.fabr. 5091- production date-unknown - without process counter
table format 42x62 cm
- status: very good - used in production
- without documention
QUOTE : ON THE REQUEST

390) Guillotine MAXIMA 115-2
AGE: 1986
fabric number 5560312 - - without process counter
- status: very good - used in production
- 2 HSS blades + InVidia
set of spareparts
there is a documentation
QUOTE : ON THE REQUEST


391) HD KORS
AGE: 1986
Fabric number. 358901
without counter
status: very good
with documentation
QUOTE: ON THE REQUEST

392) HB GTO 46
AGE: 1977 ( REBUILT 2004)
fabric number 666142
- counter - 56554050
- status: very good
- with documentation
QUOTE : ON THE REQUEST

393) Brehmer sewing machine 381/4
AGE: 1986
535072-256 - without a counter
- status: very good
- with documentation
QUOTE : ON THE REQUEST


394) Stitching machine ZD1-64
AGE: 1967
fabric number.: 475
without a counter
- status: very good - used in production
Ispareparts for the head
without documentation
QUOTE : BEST OFFER

395)  lightbox Clark - REPROSTAR
AGE: 1990
fabric number A20042 915504
without documentation
QUOTE : ON THE REQUEST

396) bindery scythe
AGE: 50 YEARS
QUOTE : ON THE REQUEST

397) Packing machine CE
fabric number 910649 - without a counter
- without documentation - with parts
QUOTE : ON THE REQUEST


E) PACKAGE 04 - IS POSSIBLE TO BUY SEPERATELY

398) KBA SRO 4H  1972
QUOTE: ON THE REQUEST

399) Color Metal Perle 127 
B2, USED TO VARNISHING  UV, DAMAGED
QUOTE : ON THE REQUEST

400) FOLDING MACHINE K66/4 KTL  4 CAQSETTES
AGE: 1980 .
QUOTE : ON THE REQUEST

401) GUILIITNE Perfekta 125 PMC
AGE: 1986
QUOTE : ON THE REQUEST
       

F) PACKAGE 05        

402) FOLDING MACHINE STAHL TFU 94
1 STAHL 94 6/4/2 1 STATION "Stahl" TFU 94/642-RF 37012/89 FOLDING MACHINE with 6 plates and "Stahl" digital controller model EVZ 30 "Stahl" 960x1420
2 STATION TFU 78/4DB FOLDING MACHINE WITH 6 plates cap.approx. 780x1040mm. "Stahl"
3RD STATION  TFU 666/2EA FOLDING MACHINE with 2 plates cap.approx. 480x660mm.
4TH STATION  "Stahl" SBP46 35102 PRESSER / STACKER operating size max. 300x450mm       
QUOTE: BEST OFFER    
   
   
G) PACKAGE 06 - IS POSSIBLE TO BUY SEPERATELY     

403) ROLAND 202 TOB
AGE: 1991
QUOTE: ON THE REQUEST

404) PERFECT BINDER HORIZON BQ270 
AGE: 2006
QUOTE :ON THE REQUEST

405) FOLDER  B2 4 CASSETTES + 2 KNIVES MULTIPERFECT
AGE 1985
QUOTE : ON THE REQUEST

406)SADDLE STICHERS MulerMartini - 4 STATIONS + COVER FEEDER + THREEKNIVE
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

407) TRIMMER MULLER
TYPE :  ?
AGE:  ?
QUOTE: ON THE REQUEST

408) GULLIOTINE Seypa 115
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST


409) STICHER Angro
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST


410) COPYPLATE SIZE B2
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

411) IMAGESETTER TO PLATES AUTOMAT
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

PACKAGE 07 

412)  KBA Rapida 0-4
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

413) GUILOTINE Perfekta Seypa 115 PMC + 8 no¿y
AGE:
QUOTE : ON THE REQUEST

414 ) FOLDING MACHINE  STAHL 66/4 KTL
AGE:
4 CASSETES - 1 KNIVE
QUOTE: ON THE REQUEST

415)  STICHER Introma
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST


416) BIGOWKA INTROMA
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

417)  UV SIZE B1 8 LAMPS 2 kW
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

418) SCREENPRESS SEMI AUTOMAT  A1
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

419) Pluri Metal SIZE COPIER A0
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST

420) Grafopres
AGE:
QUOTE: ON THE REQUEST


PACKAGE 08 /

421) Stitcher-trimmer  Polygraph 771
AGE:
machine-no._ 0300/059
6 feeders,  trimmer
QUOTE : 8.800 EUR,-- EXW

422 )Perfect-binder BOURG BB 3000
AGE:  1998
Machine-no.: 611055744
blocksize max.  320 mm x 385 mm
blocksize min.  90 mm x 60 mm
block thickness max. 45 mm,  min. 2 sheets
capacity 250-500 copies/h
QUOTE  5.500,-- EXW

423 folding machine STAHL K 72 4 KTL
AGE: 1070
Mach.no.: 10289
max. Paper-size: 72x105 cm
2+2 buckles + 2 knives (16-page sheets)
QUOTE :  2.200 EUR EXW

424) Folding machine  Multieffekt  5042 BF
AGE:
Mach,. no.: 0200
1. unit:  2+2 buckles
2. unit:  2+2 buckles
QUOTE:  EXW 800 EUR

QUOTE AS PACKAGE 14.600 EUROS -- EXW

PL *) Niniejsza lista maszyn nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maja jedynie charakter informacyjny i moga ulec zmianie

ENG *) This list machinery does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code, and the datas in that contained could have the informational purpose and could be subject to change.

ESP *) Esta maquinaria lista no constituye una oferta, en el sentido del Codigo Civil, y las datas en la que figura podría tener el título de información y podría estar sujeto a cambios.

PORT*) Este máquinas lista nao constitui uma oferta, na acepcto do Codigo Civil, e as datas em que poderia ter contido o proposito informativo e podem ser sujeitos a alteractes.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL: Jesli szukacie Panstwo maszyn typu ADAST , HEIDELBERG , KBA RAPIDA , MILLER , PLANETA , POLLY , ROLAND , SHINOHARA oraz MASZYNY INTROLIGATORSKIE prosimy o przeslanie zapytania ofertowego.

ENG: If you want some other machines  like ADAST , HEIDELBERG , KBA RAPIDA , MILLER , PLANETA , POLLY , ROLAND , SHINOHARA  AND BINDERY MACHINES    - PLEASE SEND for us YOUR REQUEST
for the following emails:

ESP: Si desea otras maquinas como ADAST, Heidelberg, KBA Rapida, MILLER, Planeta, Polly, ROLAND, Shinohara y MAQUINAS DE ENCUADERNACION - POR FAVOR ENVIAR SU SOLICITUD para nosotros
de los siguientes correos electronicos:

PORT: Se voca quiser algumas outras máquinas como Adast, Heidelberg, KBA RAPIDA, MILLER, PLANETA, POLLY, ROLAND, Shinohara e Máquinas BINDERY - ENVIE para o seu pedido
para os e-mails a seguir.


CD40XMAX@TLEN.PL
PRINTING@POCZTA.ICPNET.PL
BGM@BROKERGRAPHIC.COM.PL

*****************************************************************************************
Second Hand Printing Machinery
Uzywane maszyny poligraficzne
Maquinas graficas usadas  :
Usados maquinas graficas


B.G.M. - Broker Graphic
NIP : PL 972-034-55-88

TEL:    0048 601 161 494               

Website  : BROKERGRAPHIC.PL


Best Regards :
Waldemar

SKYPE  ID : BROKERGRAPHIC

********************************************************************************************

ENG :  It is not spam. You received this email because of you are probably in the branch of printing industry.
We do not send our emails to any unwilling recipients. If you do not wish to receive special offers from our firm , please reply to this email, with "REMOVE" in the subject and accept our apologies.
     

PL : To nie jest spam.Otrzymaliscie Panstwo ten email poniewaz jestescie Panstwo w branzy poligraficznej.
Nie wysylamy naszych emaili do niezainteresowanych odbiorcow Jesli nie zyczycie sobie Panstwo tych emaili od naszej firmy ,prosze o przyslanie informacji zwrotnej z wyrazem "USUN" i zaakceptujcie Panstwo nasze przeprosiny w wyniku zaistnialej pomylki.


ESP: No es Spam, si usted no desea recibir ofertas especiales, conteste por favor a este email, con el " REMOVE" en el tema y acepte nuestro apologmas.


PORT : Nao e spam, se voce nao deseja receber ofertas especiais, por favor responda a este e-mail com "REMOVER "no assunto e aceitar as nossas desculpas.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น